Bæredygtighed

Certificeret bæredygtig skov
Hem Skov er PEFC-certificeret og er dermed officielt et bæredygtigt skovbrug. Certificeringen fordrer blandt andet, at ”driften af skoven er miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer”.

I 2018 fik Hem Skovs ejere produceret en såkaldt ”Grøn Driftsplan”. Planen, der gælder for en tiårig periode, indbefatter bl.a. en nøje optælling af hver enkel træsort med aldersfordeling og fremstiller en række målsætninger, der skal være med til at sikre, at skoven fortsat drives på bæredygtig vis. For at legitimere målsætningerne yderlige, er den Grønne Driftsplan indsendt og godkendt af Naturstyrelsen. På den måde kan skovens gæster og andre interessenter være sikre på, at når Skovejeren siger, at skoven er bæredygtig drevet, så er det altså ikke bare fordi, der loves ’guld og grønne skove’.

Fremtidens bæredygtige skov
Takket være de sidste mange års biodiversitetsfremmende aktiviteter er Hem Skov i god forfatning – men der er fortsat en hel del nye projekter på tegnebrættet.

En væsentlig udfordring er skovens vådområder, idet området er karakteriseret ved voldsom naturlig dræning. I korte træk bliver udforingen derfor at få vand i både de nyanlagte og eksisterende vandhuller samt sikre, at vandet rent faktisk bliver der. Ved at øge og fremtidssikre skovens vandmiljø skabes der attraktive leveforhold for padder og tudser og dertil er håbet, at ænder og vadefugle vil bruge de små søer som rugepladser. Endelig er vandhullerne drikkevandskilder for bl.a. kronvildt og dåvildt.

Intet går til spilde
Når der skoves i Hem Skov, er der altid et nyt formål for anvendelse for fældede træer, der primært består af sorterne sitkagran, rødgran, douglasgran og lærk.

Det dårligere træ bliver solgt til entreprenører, der laver træflis, der anvendes som miljørigtigt brændsel i varme og kraftværker. Desuden bliver noget omdannet til spånplader, kasser og paller.

De store af de fældede nåletræer bliver solgt til bygningstømmer, og oparbejdes på danske savværker. Mindre løvtræ, typisk bøg og asp og ahorn, bliver solgt til “selvhuggere”, der laver det til brænde. Desuden sælger Hem Skov pyntegrønt i mindre kvantiteter fra nogle gamle nobilis bevoksninger.

Hem Skov og Danmarks Nationale Skovprogram
Danmarks Nationale Skovprogram fra 2018 er Miljø- og Fødevareministeriets køreplan for, hvordan danske skove, offentlige såvel som private, bør drives på bæredygtig vis for at hjælpe Danmark i mål med de forpligtelser landet skal leve op til i forbindelse med FN’s Verdensmål og Parisaftalen.
Programmet bygger på principperne om naturnær skovdrift – som netop er de selvstamme principper Hem Skov er orkestreret efter.

Hovedtemaerne i Danmarks Nationale Skovprogram er følgende: Mere Skov og Mindre Global Opvarmning, Bæredygtig Produktion, Mere Biodiversitet, Friluftsliv og Kulturværdier, Skove Beskytter samt Robuste Skove.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: